بررسی عوامل تاثیر گذار( نرخ بالای مالیات، قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی، سرمایه اجتماعی و تورم) بر فرار مالیاتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_158

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد او ین مسئله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل تاثیر گذار بر فرار مالیاتی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای صنعتی در سطح شهر شیراز بود، که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر این پژوهش ۲۸۹ شرکت می باشد که از بر اساس در دسترس بودن و نمونه گیری غیر تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیر گذار بر اجتناب از پرداخت مالیات هادیان و تحویلی ۱۳۹۲،می باشد. از آزمون تحلیل عاملی برای روایی ابزار سنجش و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شد. جهت بررسی فرضیات و تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ بالای مالیات، قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی، سرمایه اجتماعی و تورم رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود که دولت ها برای جلوگیری از فرارمالیاتی، به کاهش همزمان نرخ جرائم مالیاتی، هزینه های تنظیم مالیاتی، میزان فعالیت اقتصاد و غیر رسمی و اندازه وقفه های مالیاتی توجه کنند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جواد بیگی

گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ،ایران

موسی رحیمی

استادیار، گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سیروس کشاورز

عضوگروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلام ، ی شیراز، ایران