بررسی اثر چرخش حسابرسی بر بازده سهام

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_149

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش برر سی اثر چرخش ح سابر سی بر بازده سهامدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میبا شد. برای د ستیابی به اهداف پژوهش تعداد ۱۰۲ شرکت در طی دوره ۵ ساله از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مورد برر سی قرار گفته و مدلی برای آن عنوان گردیده که در این مدل متغیر مستقل، چرخش حسابرسی است، و متغیر وابسته بازده سهاماست که برای اندازهگیری متغیر وابسته از رابطه بین سود و بازده، مطابق با تحقیق وارفیلد و همکاران ۱۹۹۵ و فیرث و همکاران (۲۰۰۷)، استفاده گردیده است. همچنین دو متغیر اهرم و شاخص رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی مدل رگرسیون سه فرضیه مطابق با متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل داده های تلفیقی و نرم افزار Eviews۹ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که چرخش حسابرسی نمیتواند بر بازده سهام شرکت ها تاثیر داشته باشد. به عباربی نتایج کلی این پژوهش نمایانگر این ا ست ا ستفاده از ح سابر سان با چرخش ح سابر سی بالا تاثیری بر روی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

نویسندگان

سهراب استا

استادیار، حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

مهران احمدی

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

محسن افراز

کارشناس حسابداری، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران