بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده در هتل ها بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (مورد مطالعه: هتل های مستقر در کلانشهر تبریز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_146

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده در هتل ها بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی میباشد. تحقیق از لحاظ روش از نوع توصیفی ، از لحاظ روش جمع آوری داده از نوع میدانی، از لحاظ هدف ، از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان هتل های مستقر در کلانشهر تبریز می باشند. در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری ۳۸۴ نفر بدست آمد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه می باشد برای این این منظور از پرسشنامه بهاری و همکاران(۱۳۹۶) برای ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده هتل و برای ارزیابی بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی از پرسشنامه استاندارد بامبور- ساچس و مانگولد (۲۰۱۱) استفاده شد. که دارای روایی و پایایی قابل قبول می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با بهره گیری از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار Amos Smart PLS۲ انجام شد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد کیفیت خدمات ارائه شده در هتل های کلانشهر تبریز بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عطا لطیفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، واحد ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، هادیشهر

محمدحسن حدادی

استادیار، گروه مدیریت، واحد ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، هادیشهر، ایران

میرجواد سیدنژاد

مربی، گروه حسابداری، واحد ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، هادیشهر، ایران