تهیه نقشه گستره جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از یادگیری ماشین و سامانه گوگل ارثانجین (مطالعه موردی: شهرستان پاوه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_072

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

جنگل های زاگرس دارای جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و تضمین کننده بقاء و پایداری آب، خاکو تنوع زیستی کشور می باشند. به منظور حفاظت، برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح این جنگل ها، اطلاع از وضعیت گسترهآنها در گذشته، حال و آینده و ضروری می باشد . این تحقیق با هدف بررسی قابلیت شاخص های گیاهی ( NDVI و LAI ) والگوریتم ماشین بردار پشتیبان در تهیه نقشه گستره جنگل های زاگرس به صورت مطالعه موردی در شهرستان پاوه بامساحت ۱۲۶۰ کیلومتر مربع صورت گرفت. جهت تهیه نقشه گستره جنگل در سامانه گوگل ارث انجین مجموعه تصاویر تصحیحشده سنجنده OLI ماهواره لندست ۸ مربوط به ماههای جولای، آگوست و سپتامبر سال ۲۰۲۰ فراخوانی و سپس شاخص هایسطح برگ ( LAI ) و NDVI تهیه شد. در انتها برای هر طبقه جنگل و غیرجنگل به ترتیب ۴۵۸ و ۳۹۱ نمونه زمینی در GEEگرفته شد و با استفاده از الگوریتم SVM طبقه بندی صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که نقشه حاصل با صحتکلی ۹۰ درصد می تواند برآورد مناسبی از منطقه باشد که می تواند مدیران را در مدیریت پایدار اراضی طبیعی به ویژه جنگل هاکه نیاز به پایش مستمر دارند یاری رساند. براساس نقشه تولید شده ۴۲۱۴۴ هکتار برای طبقه جنگل و ۱۰۸۸۱۱ هکتار برایطبقه غیر جنگل در محدوده شهرستان پاوه برآورد گردید

کلیدواژه ها:

گستره جنگل های زاگرس ، LAI ، NDVI ، ماشین بردار پشتیبان ، GEE

نویسندگان

مینا حمزه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاهرازی، کرمانشاه

مرتضی پوررضا

استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

مریم حافظ پرست

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه