مروری بر هورمون های گیاهی و کاربرد آنها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_045

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

بخش عمده ای از هموستازی یک گیاه به تحولات دائمی محیط همراه با تغییر در میزان و یا فعالیت پیام رسانه ای شیمیایی آن صورتمی گیرد. هورمون های گیاهی ساختارهایی کوچک با وزن مولکولی پایین هستند که در بخش های مشخصی از گیاه سنتز می شوند و می توانند بهمکان های مختلفی از گیاه بروند تا اثر فیزیولوژیکی محسوسی از خود برجای بگذارند. امروزه بیش از چهل نوع ماده و یا ترکیب فعال تحتعنوان هورمون های گیاهی شناسایی و مورد بحث قرار گرفته اند. اکسین ها، جیبرلین ها، سایتوکنین، آبسیزی کاسید، اتیلن، جاسمونات ها،براسینواستروییدها و پلی آمین ها ترکیبات معرف هورمون های گیاهی هستند که چه به صورت طبیعی و چه سنتز شده برای افزایش کیفیتمحصولات زراعی به جایگاه ویژه ای دست یافته اند، اما به طور کلی این امر پذیرفته شده است که ترکیبات هورمونی در یک دوره کامل ازحیات گیاه از جوانه زنی تا پیری نقش کلیدی ایفا می کنند و اعمال مهم حیاتی گیاه را کنترل می کنند. لذا در این مقاله قصد داریم به نقشهورمون های گیاهی در جهت ارتقا کشاورزی پایدار در جوامع پر جمعیت و افزایش تحمل گیاه در شرایط سخت استرس محیطی بپردازیم.

نویسندگان

سوده سعیدپناه

دانشجوی کارشناسی، زیست فناوری موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

حامد رامیار

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

مبینا رضایی جعفرآباد

دانشجوی کارشناسی، زیست فناوری موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران