تاثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی (مورد مطالعه : ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_167

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

یکی از پدیده های مهمی که امروزه سازمانها را تهدید می کند، ضربه های روحی و روانی است که به افراد سازمان وارد شده که از آن به عنوان ترومای سازمانی یاد می شود، سازمانها برای مدیریت این پدیده می توانند از شفافیت سازمانی استفاده نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی در ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران به تعداد ۳۱۰ نفر تشکیل داده اند. برای نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ، از روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب به کمک فرمول کوکران استفاده شد و تعداد ۱۷۲ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده که پرسشنامه بین آنها توزیع شد. ابزار گردآوری دادهها، شامل پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز (۲۰۰۸) با پایایی ۹۲۳/۰ و همچنین پرسشنامه مدیریت ترومای سازمانی کولیوند و سرلک (۱۳۹۴) با پایایی ۸۸۰/۰ می باشد. برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است . روش تجزیه و تحلیل دادهها، با استفاده از آمار توصیفی به کمک نرم افزار SPSS و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که شفافیت سازمانی و سه ب عد آن (مشارکت ، اطلاعات واقعی و پاسخگویی ) بر مدیریت ترومای سازمانی در ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارند و تنها ب عد پنهان کاری بر مدیریت ترومای سازمانی اثر معکوس و معناداری داشته است . با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد شد، مدیران ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران از طریق ایجاد شفافیت سازمانی موجب مصونیت بخشی به سازمان در مواجهه با ضربات روحی و شوکهای وارده شوند که این عامل سبب مدیریت ترومای سازمانی خواهد شد.

کلیدواژه ها:

شفافیت سازمانی ، مدیریت ترومای سازمانی ، ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران.

نویسندگان

حسن خزائی علی آباد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدچالوس