بررسی تاثیر رضایت قلبی بر عملکرد شغلی پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 342

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_267

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

وجدان کاری در واقع انگیزه سخت کوشی، وقت شناسی و نهایی شدن کار و نیز انجام کارها به آینده نگری و با در نظر گرفتن کیفیت تصمیم گیری و خود کنترلی واقع بینانه است. در سطح بهینه سازمان، سطح وجدان در کار منجر به عملکرد مطلوب، افزایش بهره وری در نهایت توسعه پایدار می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رضایت قلبی بر عملکرد شغلی پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است. پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را ۱۴۹ نفر تشکیل می دهند که با استفاده از سرشماری ۱۲۱ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دفاع آگاهانه با ۳۲ گویه برای عملکرد وجدان و ۳۲ گویه پرسشنامه استاندارد شده استریز، پورتر و بیگلی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ضریب همبستگی و آزمون تی) تجزیه و تحلیل شد و اطلاعت زیر به دست آمد: براساس یافته ها، وجدان کاری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان داشت و فرضیه صفر پژوهش پذیرفته شد. فرضیه های جایگزین ۵،۳،۲،۱ تایید شد که نشان می دهد وجدان کاری تاثیرات مستقیمی بر دانش، خودانگیختگی، پشتکار و اشتیاق در کار، رفتار خوب با مشتریان و رعایت نظم و انضباط اداری دارد. چهارمین فرضیه فرعی رد شد که نشان می دهد وجدان ها بر مهارت تاثیر نمی گذارند.

کلیدواژه ها:

وجدان کاری ، عملکرد شغلی ، پرسنل سازمان مدیریت پسماند

نویسندگان

احسان رحیمی

کارشناسی ارشد ، مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری،دانشگاه آزاد اسلامی