بررسی و مطالعه کمبود مطالعات در حیطه شناسایی نظریه عدالت و دیدگاه شبکه برایدستیابی به عملکرد پایدار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_235

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت مطالب بیان شده این مطالعه یک چارچوب جدید برای کشف ادراک از انصاف ارائه می دهد که شاملرویکردهای رویه ای و توزیعی و مراوده ای است. همچنین جایگیری ، اشتراک دانش و نوآوری سبز در زنجیره تامینپایدار را از نظر تئوری ارزش و سناریوی شبکه بررسی می کنیم. در این زمینه در ایران مطالعه ای صورت نگرفته است ومطالعات خارجی بسیار اندک است لذا بر اساس کمبود مطالعات در این حیطه به شناسایی نظریه عدالت و دیدگاه شبکهبرای دستیابی به عملکرد پایدار شرکت با در نظر داشتن نقش میانجی نوآوری سبز پرداخته میشود . مطالعه با عنوان وهدف اصلی بررسی تاثیر نظریه عدالت بر عملکرد پایداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی ست و بهاین خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش بکار گرفته شده در این پژوهش توصیفی-پیمایشیمی باشد. کارشناسان با مدرک حداقل لیسانس و کارشناسان و مدیران شهرداری تهران با تعداد ۲۹۰ نفر می باشد کهبر اساس فرمول کوکران ۱۶۵ نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و لازم به ذکر است به دلیل ریزش پرسشنامه ۱۸۰نفر انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید.برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانهای و اینترنتیشامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی نرمال بودن داده ها با استفاده از چولگی و کشیدگی بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیاتپرداخته شد.بر اساس نتایج به دست آمده سه فرضیه مورد پذیرش نبودند بطوریکه نوآوری بر عملکرد پایدار اجتماعی در شهرداریتهران تاثیرگذار نیست. اشتراک دانش بر عملکرد پایداری اجتماعی با نقش میانجی نوآوری سبز در شهرداری تهرانتاثیرگذار نیست. جایگیری بر عملکرد پایداری اجتماعی با نقش میانجی نوآوری سبز در شهرداری تهران تاثیرگذارنیست.

نویسندگان

زهرا شهبازی فومشی

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناس اداره رفاه و امور ایثارگرانشهرداری منطقه ۱۶