شناسایی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هوشمندسازی ترافیک شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_091

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور شناسایی ارزش های مورد انتظار شهروندان در هوشمندسازی ترافیک شهری انجام شده است . این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی اکتشافی است . جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را کلیه مدیران شهری و مدیرانترافیک شهری در مشهد تشکیل داده است که حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در حوزه ی مربوطه را دا شته و حداقل دارای مدرککار شنا سی ارشد بوده اند. اعضای گروه خبرگان در بخش شناسایی ۱۷ نفر بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری غیر احتمالیهدفمند انتخاب شدند . در این تحقیق برای شناسایی عوامل از تکنیک دلفی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق و پس ازدو دور دلفی، در مجموع ۲۰ عامل شناسایی گردید که در ۴ عنوان کلی دسته بندی گردیدند. مدیریت شهری، فناوری هوشمند،آموزش و فرهنگ سازی و مدیریت منابع و بهره وری چهاردسته اصلی ارزش های شناسایی شده هستند.

نویسندگان

امیر رشیدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی تابران مشهد،ایران

هادی بستام

استاد یار موسسه آموزش عالی تابران مشهد، ایران