همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-11-6_004

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه:  یکی از ارکان مهم در رقابت جهانی رهبری است و خلاقیت و نوآوری، منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی در این عرصه میباشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران در سال ۱۳۹۹ بود.  روش کار: روش انجام این پژوهش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با تعداد ۸۹۰ تن بود که تعداد نمونه پژوهش برابر با ۴۸۵ تن به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه رهبری اصیل" (Authentic Leadership Questionnaire)،  "پرسشنامه خلاقیت رند سیپ" (Rand Sip's Creativity Questionnaire)، "پرسشنامه کسب مزیت رقابتی" (Competitive Advantage Questionnaire) و "مقیاس توانمندسازی روانشناختی" (Psychological Empowerment Scale) بود. روایی صوری و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابزارها بررسی و تایید شد. تحلیل                                                        داده ها با نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه ۲۰ و آموس نسخه ۱۶ استفاده شد. یافته ها: رهبری اصیل همبستگی مثبت و معناداری با خلاقیت کارکنان (۴۷/۰) و کسب مزیت رقابتی (۴۷/۰) دارد. همچنین، بین رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی (۵۴/۰) همبستگی معناداری وجود دارد. از طرفی توانمندسازی روانشناختی بعنوان یک متغیر میانجی با خلاقیت (۳۷/۰) و کسب مزیت رقابتی (۷۰/۰) همبستگی مثبت و معنادار دارد.   نتیجه گیری: رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی همبستگی مثبت، معنادار با خلاقیت و کسب مزیت رقابتی دارند. لذا پیشنهاد می شود وزارت ورزش و جوانان از برنامه هایی که موجب توانمندسازی و تقویت خلاقیت کارکنان می شود، بهره گیرند.   

نویسندگان

رحمان صادقی

۱. PhD student of sports management, Boroujerd Azad University

نازنین راسخ

استادیار گروه تربیت بدنی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

محمد نیک روان

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

غلامرضا خاکسار

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Arda OA, Aslan T, Alpkan L. Review of implications in ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.sbspro.۲۰۱۶.۰۷.۱۳۵Gardner WL, Cogliser CC, Davis KM, Dickens MP. Authentic leadership: ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.leaqua.۲۰۱۱.۰۹.۰۰۷Muceldili B, Turan H, Erdil O. The influence of authentic ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.scaman.۲۰۱۲.۱۲.۰۰۱Saeidi P, Sofian S, Saeidi P, Saeidi SP, Saeidi SP. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.procir.۲۰۱۴.۰۲.۰۴۱Safari M, Ahmadi H, Hashemi A. [Achieving competitive advantage through ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.sbspro.۲۰۱۴.۰۳.۶۷۹Qane Nia M. [The effect of teaching positive leadership behaviors ...
 • Kumar PR, Madhusmita P, Lalatendu Kesari J. Transformational leadership and ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۶۷۲-۰۲۰-۰۹۳۴۹-۹ Ghiasi Nadishan S, Jahani Javanmardi F, Khorsandi Taskoh A. [The ...
 • Akbari M. [Investigating the impact of strategic leadership on competitive ...
 • Hooman HA. [Structural Equation Modeling Using LISREL Software (with modifications)]. ...
 • Walumbwa F, Avolio B, Gardner W, Wernsing T, Peterson S. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۳۶۵-۲۸۳۴.۲۰۱۰.۰۱۱۲۶.x ...
 • Zare A, Azadi MH, Sepehri S. [Genuine leadership and the ...
 • Dallal Nasiri S, Ahmadi EA, Barzegar M. [Study the relationship ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.indmarman.۲۰۱۰.۰۲.۰۰۵Kordlu H, Tariverdi A, Poor Soltani Zarandi H. [Validation and ...
 • Spreitzer GM. Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and ...
 • https://doi.org/۱۰.۵۴۶۵/۲۵۶۸۶۵ Fedai Çavus M. Social Structural Factors and Perceptions of Empowerments. ...
 • Vacharakiat M. The relationships of empowerment, job satisfaction, and organizational ...
 • Albrecht SL, Bakker A.B, Gruman JA, Macey WH, Saks AM. ...
 • Moriano J A, Molero F, Topa G, Lévy Mangin JP. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۳۵۹۴۳۲X.۲۰۱۰.۵۵۰۶۷۹Amozade Y, Barzegar T. [Relationship between psychological capital and empowerment ...
 • نمایش کامل مراجع