بررسی رابطه بین شفافیت شرکتی و هزینه فرصت وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_397

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف: بررسی رابطه بین شفافیت شرکتی و هزینه فرصت وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از لحاظ نوع استدلال جزء تحقیقات قیاسی- استقرایی می باشد. از نظر بعد زمان جزء تحقیقات گذشته نگر می باشد. از نظر طول مدت زمان تحقیق جزء روش ترکیبی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها ۱۴۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ می باشد.یافته ها: به دلیل اهمیت و نیاز روز افزون واحدهای تجاری به وجه نقد، به نوعی می توان گفت که منابع مالی جزوی از اجزای جدایی ناپذیر در برنامه های مالی محسوب می شود. تئوری مدیریت مالی بیان می کند که مهم ترین و اساسی ترین فرآیند در بقاء یک شرکت مدیریت وجه نقد آن می باشد، زیرا مدیران مالی باید هموارهبتوانند نسبت به میزان سطح نگهداشت وجه نقد یا نسبت به سرمایهگذاری از طریق وجه نقد تصمیماتبهینه ای را اعمال نمایند.نتایج:نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول بیانگر این است بین خطای پیش بینی سود و هزینه فرصت وجوه نقدرابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.. به عبارتی با افزایش خطای پیشبینی سود، هزینه فرصت وجوه نقدافزایش می یابد و برعکس. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم بیانگر این است بین کیفیت سود و هزینهفرصت وجوه نقد رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سومبیانگر این است بین حجم معاملات سهام و هزینه فرصت وجوه نقد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

شفافیت شرکتی و هزینه فرصت وجوه نقد ، خطای پیش بینی سود ، کیفیت سود ، حجم معاملات سهام

نویسندگان

گلی محمدی بنه لر

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزشعالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

وحدت آقاجانی

گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاداسلامی، اردبیل، ایران

سعید علی پور

گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاداسلامی، اردبیل، ایران