بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی شهرداری مرند با توجه به نقشتفاوت های فردی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 172

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_066

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی شهرداری مرند با توجه به نقش تفاوتهای فردی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیمایشی از آن جهت که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین، از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش نیروی انسانی (کارکنان شهرداری شهر مرند در استان آذربایجان شرقی است. برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی شهرداری مرند با توجه به جنسیت آنها رابطه معنی داری وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و بهره وری نیروی انسانی شهرداری مرند با توجه به سن آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

یادگیری سازمانی ، بهره وری نیروی انسانی ، تفاوت های فردی

نویسندگان

ابوالفضل موسی زاده

کارمند شهرداری شهر مرند