بررسی اثربخشی برنامه های جامع و استراتژیک بر بهره وری کارکنان (مورد مطالعه شرکت پالایش گاز ایلام)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF07_036

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401

چکیده مقاله:

نیاز سازمان ها به برنامه ریزی استراتژیک با در نظر داشتن حداکثر بهره وری به منظور بقا و رشد بلند مدت ضروری می باشد. از اهداف برنامه ریزی استراتژیک ، افزایش بهره وری از طریق ارتقا کارایی و اثر بخشی و فراهم آوردن مبنایی برای پیشرفت کارکنان و سازوکارهایی جهت تغییر توجه بیشتر به کارایی و اثربخشی میباشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه های جامع و استراتژیک بر بهره وری کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی(۲۴۵نفر) شرکت می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۵۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. در این پژوهش برای بررسی فرضیات تحقیق از آمار استنباطی از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا عقیقی

استادیار ، گروه مدیریت، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه پیا م نور، تهران، ا یرا ن

سیدسعید موسوی

دانشجوی دکتری،گروه مدیریت،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایرا ن