راهکارهای افزایش نظم پذیری دردانش اموزان ابتدایی در دوران کرونا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCS02_036

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف ازانجام این مقاله راهکارهای افزایش نظم پذیری دردانش اموزان می باشد که بااستفاده ازمنابع کتابخانه ای وبه روش توصیفی وتحلیل به نگارش درامده است درابتدا مفهوم نظم پذیری .عوامل موثربرنظم پذیری.پیش گیری ازنظم پذیری .علل مربوط به دانش اموزان .علل مربوط به معلم .شرایط نامناسب خانواده .پیامد های بی انظباطی مورد بحث قرار گرفت.نظم پذیری وانظباط بدان دسته ازاعمال معلم اطلاق می شودکه مانع سرزدن رفتارهایی ازدانش اموزان است که فعاتیت کلاسی رامختل یاتهدید به اخلال می کند دشواری کنترل دانش اموزان باتوجه به خصوصیات سنی انها روزبه روزافزایش است بسیاری ازمعلمان ومدیران ازبرخوردبامسایل انظباطی دانش اموزان احساس ناتوانی می کنند وبه طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی بااین رفتارهاداشته باشند بی انظباطی رفتاری است که ازطرف تعدادی دانش اموزان انجام می شود ومشکلاتی رابرای فردمعلم به وجودمی اورد ومعلم رادرراه رسیدن به اهداف که ارتقای تحصیلی دانش اموزان است بامشکل روبه رو می کند ومانع ازپیشرفت کارتحصیلی می شودورفتارانان نامعقول ونامنظم است بنابراین نقش نظم پذیری دربین دانش اموزان ازاهمیت خاصی برخورداراست بنابر این باتوجه به مطالب ارائه شده افزایش نظم پذیری می تواند نقش بسزایی دربین دانش اموزان داشته باشدکه دراین مقاله به بررسی ابعاد ان پرداختیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا جعفرزاده قهدریجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان /اصفهان ایران