CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

عنوان مقاله: اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی
شناسه ملی مقاله: JR_JOMC-19-1_003
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا سپهوند - استاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران
امیر هوشنگ نظرپوری - دانشیار، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران
راضیه فعلی - دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از مولفه های مهم نظام اداری هر کشور افشای فساد و سوء رفتارهای صورت گرفته در محیط کاری است. با اینکه عواملی همچون رهبری اقتدارگرا و حاکمیت فرهنگ سکوت کارکنان را به عدم افشای فساد ترغیب میکند، شجاعت اخلاقی آنان بر قصد برملا ساختن انحرافات بسیار تاثیرگذار است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی است. این تحقیق از لحاظ هدف کابردی، از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی همبستگی، و از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق همه کارکنان شاغل در گمرک بندر شهید رجایی، به تعداد ۴۲۰ نفر، بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۲۰۰ نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه وتحلیل دادهها از مدلسازی ساختاری و نرمافزار AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها نشان داد کارکنانی که به قدرت مدیران باور بیشتری دارند و آنان را در انجام دادن امور مبسوطالیه میدانند سکوت هوشمندانه را در پیش می گیرند و از صحبت کردن درباره انحرافات پرهیز میکنند. همچنین، کارکنانی که شجاعت اخلاقی بالاتری دارند، بهرغم همه محدودیتها و احتمال آسیب دیدن، خود را به افشای فساد ملزم میدانند. سرانجام اینکه شجاعت اخلاقی می تواند به رغم وجود فاصله قدرت در سازمان به قصد افشاگری کارکنان بینجامد.

کلمات کلیدی:
شجاعت اخلاقی, فاصله قدرت, قصد افشاگری, کارکنان بندر شهید رجایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1550943/