شناسایی موانع خط مشی گذاری جهت تخصیص منابع پولی در نظام بانکیکشور با روش دلفی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_013

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

زمینه: فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام بانکی کشور و در نتیجه افزایش مطالبات معوق نظام بانکی خلق پول و بالا رفتن تورم امتداد می یابد. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع خط مشی گذاری منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور، انجام شده است. روش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی می باشد و در طی ۳ فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیینطرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد ۱۵ نفر انتخاب شده اند. یافته: مسائل شامل: مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمانهای اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاستهای قانونی، فساد سیستمی، گروههای فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. نتیجه گیری: ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود

نویسندگان

محمدمهدی شریف نیا

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران