هوشمند سازی سازه های ساندویچی با کاشت کرنش سنج

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 306

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACSMS01_004

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

در چندلایه های کامپوزیتی فرایند ساخت لایه به لایه این امکانرا فراهم می کند تا با جاسازی حسگرکرنش در بین لایه ها، قطعاتنسبت به بارهای وارده هوشمند شده و اطلاعاتی از وضعیت تنشدرون سازهای قابل مشاهده گردد. در پژوهش حاضر پایش وضعیتساندویچ پنل ها با جاسازی کرنش سنج در نقاط بحرانی آن مدنظرقرار گرفته است. برای این منظور نمونه های ساندویچ پنل با هستهاز جنس فوم PVC شیاردار و پوسته از جنس Eglass/Epoxyساخته شد. هنگام ساخت پوسته، در حین فرایند لایه چینی کرنشسنج هایی در بین لایه های پوسته ساندویچ پنل در نزدیکی محلاتصال هسته به پوسته )داخلی ترین لایه( جاسازی شده است.نمونه ها تحت بارگذاری خمشی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل نشان می دهد که در بارگذاری های شبه استاتیکی باهوشمند سازی ساندویچ پنل می توان اطلاعاتی از وضعیت بارهایوارد بر لایه های درونی سازه به دست آورده و آن ها را در جهتپایش وضعیت سازه ای مورد استفاده قرار داد

کلیدواژه ها:

پنل های ساندویچی هوشمند ، جاسازی یا کاشت کرنش سنج ، میکرو کنترلر آردوینو® ، ماژول آنالوگ به دیجیتال HX۷۱۱

نویسندگان

الهام شهابی قهفرخی

مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، پژوهشکده مهندسیکامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

امین میرزایی

مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، پژوهشکده مهندسیکامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

علی کاظمی

مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، پژوهشکده مهندسیکامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

سجاد مهدوی

مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، پژوهشکده مهندسیکامپوزیت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران