واکاوی مفهوم امنیت غذایی در پرتو اسناد بین المللی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCLAW03_020

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

حق غذا در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ به عنوان بخشی از حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی به رسمیتشناخته شده است و در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته شده است. همچنینتوسط معاهدات منطقه ای و قوانین اساسی ملی محافظت می شود. حق غذا، حق تغذیه آبرومندانه است. این حق به منظوردسترسی مستمر به منابعی است که بشر را قادر می سازد به تولید غذای کافی و تسهیل در تهیه و خرید آن. ناامنی غذاییو تغذیه همچنان یک چالش جدی جهانی است که منعکس کننده کاستی دولتها در اجرای تعهدات بین المللی برای اطمیناناز در دسترس بودن، کیفیت غذا و تضمین بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت مردمانشان است. محرک های جهانیمانند تغییرات آب و هوایی، شهرنشینی، درگیری های مسلحانه و شایعشدن رژیم غذایی ناسالم، به ویژه در کشورهایی کهمنابع کمتری دارند، ناامنی غذایی را به سرعت تبدیل به یک چالش بزرگ کردهاست. ما در این مقاله به دنبال تشریح حقدسترسی غذا بعنوان یکی از حقوق بشریم

نویسندگان

محمدامین قندی

دانشجو دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش