فعالیت بدنی به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از سقوط درمردان سالمند شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 72

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT06_038

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

پیش زمینه: سالمندی با ایجاد تغییرات فیزیولوژیک در بدن منجر به افزایش ریسک ابتال به بیماری های غیرواگیر میشود. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت بدنی به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از بیماری های غیرواگیر دار در مردان سالمند شهر تهران بود. روش تحقیق: در این پژوهش مقطعی ۴۲۲ نفر از مردان سالمند باالی ۶۰ سال شهر تهران به صورت داوطلبانه و از پارک های شهر تهران شرکت کردند. ابتدا شاخص های دموگرافیک آزمودنی ها و سپس شاخص های آنتروپومتریک شامل وزن، قد، دور کمر و دور لگن با استفاده از ترازوی دیجیتال مدل OMRON و متر نواری اندازه گیری و ثبت شد. سطح فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه ی مقیاس فعالیت بدنی در سالمندان )PASE( اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۲۶ انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها حاکی از ارتباط معکوس و معنی دار سطح فعالیت بدنی با بیماری های قلبی عروقی )P<۰.۰۴( و تعداد بیماری ها )P<۰.۰۳(، ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص توده بدنی )BMI( با بیماری پرفشارخونی )P<۰.۰۱۷( و تعداد بیماری ها )P<۰.۰۰۲( و ارتباط مستقیم و معنی داری میان نسبت دور کمر به لگن )WHR( با دیابت نوع )P<۰.۰۰۱( ۲ و تعداد بیماری ها )P<۰.۰۰۲( بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان بیان کرد که بکارگیری راهکارهایی در جهت افزایش سطح فعالیت بدنی از طریق کاهش شیوع بیماری های غیرواگیر دار منجر به افزایش سطح سلامت سالمندان در جامعه میشود.

کلیدواژه ها:

سالمندی ، فعالیت بدنی ، دیابت نوع ۲ ، پرفشارخونی ، PASE ، بیماری های قلبی عروقی

نویسندگان

حامد پورحمزه

دانشجو کارشناسی ارشد -دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران - جنوب

سینا الطاف

دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی- دانشگاه زنجان

روژان حمزه زاده

دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سنندج