CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه تعاملات شغلی- اجتماعی، دانش حرفهای و کاربست آن در مشاوران آموزشی

عنوان مقاله: مقایسه تعاملات شغلی- اجتماعی، دانش حرفهای و کاربست آن در مشاوران آموزشی
شناسه ملی مقاله: JR_MST-9-3_007
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا حق شناس - گروه آموزشی مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
خدیجه ابوالمعالس حسینی - گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: از آنجا که موفقیت شغلی از عوامل مهم در شغل محسوب می شوند ضروری است که نقش و میزان آن در مشاوران آموزشی بررسی شود. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مقایسه مولفه های موفقیت شغلی در مشاوران آموزشی بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران موفق آموزشی استان تهران در سال ۹۷-۹۸ بود. حجم نمونه شامل ۱۳۱ نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش موفقیت شغلی مشاوران ، از پرسشنامه محقق ساخته حق شناس (۱۳۹۷) استنفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه (۲۶) با استفاده از آزمون تحلیل وواریانس چند متغیره انجام شد.یافته ها: نمره F مربوط به مولفه های برخورداری از دانش حرفه ای (۰۵/۰> P ، ۴۹/۵ = (۱۲۹ و ۱)F) و مولفه های کاربست دانش حرفه ای(۰۱/۰> P ، ۶۱/۱۵ = (۱۲۹ و ۱)F) و فعالیت دفتری(۰۱/۰> P ، ۷۹/۷ = (۱۲۹ و ۱)F) معنادار است. استفاده از آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که مشاوران زن در مقایسه با مشاوران مرد در هر سه مولفه برخورداری از دانش حرفه ای، کاربست دانش حرفه ای و فعالیت دفتری نمرات بالاتری به دست آورده اند. اما در مولفه های تعامل شغلی-اجتماعی، توسعه توانایی بین مشاوران زن و مرد تفاوت معنادار وجود نداشت.نتیجه گیری: به واسطه توجه به مولفه های موفقیت شغلی، می توان موفقیت شغلی در مشاوران زنان و مردان مدارس را بهبود بخشید. که این امر زمینه بهره گیری از خدمات مشاوره ای در مدارس را بیشتر می کند.

کلمات کلیدی:
"؛ تعاملات شغلی- اجتماعی"؛ دانش حرفه ای"؛, "؛ کاربست آن در مشاوران آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1548741/