بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی با عملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_057

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی باعملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱انجام شده است، روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی بوده است، نمونه آماری ۲۳۵ نفر معلمان بخش توکهور و هشتبندی بودهاند، برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شده است، الف. پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کیل ,(۲۰۰۵)ب. پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون، ج. مقیاس (فهرست) خلاقیت هیجانی آوریل، هر سه پرسشنامه پایایی و روایی مناسبی داشته اند، داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS۲۶تحلیل شدند، نتایج نشان دادکه مولفه های خلاقیت هیجانی با عملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی رابطه دارد، مولفه های هوش اخلاقی باعملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی رابطه دارد، خلاقیت هیجانی و هوش اخلاقی، عملکرد شغلی میتواند عملکرد شغلی معلمان بخش توکهوروهشتبندی را پیش بینی نماید.

نویسندگان

نصرت کریمی نیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحدمیناب، دانشگاه آزاد اسلامی، میناب، ایران.