رابطه ی سبک های هویت و کمال گرایی با اهمال کاری معلمان دوره ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_056

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سبک های هویت و کمال گرایی با اهمال کاری در معلمان زن ابتدایی شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش تحقیق از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی -همبستگی قرار داشت. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد آنها ۳۸۳ نفر بود. حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان ۲۱۰ تعیین شد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (۱۹۹۱)، پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (۱۹۹۲) و پرسشنامه کمال گرایی اهواز((۱۳۷۸بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد با اهمال کاری رابطه منفی و معنادار و بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی با اهمال کاری رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بعد کمال گرایی خودمحور با اهمال کاری رابطه منفی و معنادار دارد و ابعاد کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور با اهمال کاری رابطه مثبت معنادار دارند. همچنین کمال گرایی خود محور را می توان به عنوان پیش بین منفی و کمال گرایی دیگر محور را می توان به عنوان پیش بین مثبت اهمال کاری قلمداد کرد.

نویسندگان

تابان جوزانی

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد ملایر

کیومرث عزیزملایری

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر

معبود امیدی

دکترای سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی