اثر عضویت در شبکه های مجازی بر هویت مذهبی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 100

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_024

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

هویت مذهبی از مهمترین عناصر ایجادکننده همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح جوامع است که طی فرایندی با ایجادتعلق خاطر نسبت به دین و مذهب در افراد جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل گیری هویت جمعی دارد. این پژوهش در پی آن بود تا به بررسی رابطه عضویت شبکه های اجتماعی و هویت مذهبی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی بپردازد. روش تحقیق این پژوهش پیمایش، و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۵۷ نفر محاسبه شد. روش تحقیق، نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای ۵۳ سوالی، ترکیبی از سوالات محقق ساخته و دیگران ساخته بود . اعتبار پرسشنامه با استفاده اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )شبکه های اجتماعی،۰/۸۸۴ و هویت مذهبی، ۰/۷۸۸ و پایگاه اقتصادی - اجتماعی، )۰/۸۱۰، محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معناداری بین عضویت دانشجویان رشته روانشناسی بالینی در شهر تهران در شبکه های مجازی و هویت مذهبی وجود داشته است. این رابطه به صورت معکوس بود، یعنی هر چه میزان عضویت در شبکه های مجازی بیشتر بود، میزان هویت مذهبی دانشجویان کمتر میشد، همچنین بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانشجویان و هویت مذهبی آنها تاثیر معکوس وجود دارد، بدین معنی که هرچه دانشجویان متعلق به پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر بودند، هویت مذهبی دانشجویان کمتر بود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که پایگاه اقتصادی و اجتماعی -۰/۳۳۹درصد، نوع استفاده از شبکه های مجازی -۰/۲۲ درصد، میزان استفاده -۰/۲۷۰ درصد و میزان مشارکت-۰/۳۷۴ درصد از هویت مذهبی را پیشبینی میکنند

نویسندگان

زینب ستوده نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد سیرجان، سیرجان، ایران