بررسی ارتباط فشار سهمی گاز دی اکسید کربه شریاوی با تهوع و استفراغ و درد بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان الزهرا (س)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ZMS-4-3_004

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: تهوع و استفراغ بعد از عمل، یک عارضه ی شایع بعد از اعمال جراحی است که تاکنون نظریه ی واحدی در مورد علت ایجاد این عارضه بیان نشده است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط فشار سهمی گاز دی اکسید کربن شریانی ((PaCO(۲) با تهوع و استفراغ و درد بعد از ع مل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی انجام گرفت. شیوه ی مطالعه: در این مطالعه ی مقطعی، تعداد ۸۸ بیمار در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، تحت عمل جراحی کوله سستکتومی لاپاراسکوپیک قرار گرفته و سطح (PaCO(۲ با این عوارض بررسی گردید. داده های مطالعه با آزمون های آماری Paired t-test, Pearson, t-test, Chi-square و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری، کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میزان همبستگی بین سطح (PaCO(۲ قبل و بعد عمل با مدت زمان تهوع به ترتیب /۰۰۵ و ۰/۰۴ بود کهن از نظر آماری معنی دار نبود (به ترتیب p value=۰/۶۳ و p value=۰/۷۲). همچنین همبستگی بین سطح PaCO۲ قبل عمل و شدت درد بعد از عمل، ۰/۲۰ بود که از نظر آماری این ارتباط معنی دار نبود (p value=۰/۰۷). نتیجه گیری: یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد، سطح (PaCO(۲ بر شدت درد و تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک، تاثیر معنی دار نداشته است.

کلیدواژه ها:

تهوع و استفراغ بعد عمل ، PaCO۲ ، کوله سیستکتومی

نویسندگان

غلامرضا خلیلی

استاد، گروه بیهوشی، دانشکده ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

عظیم هنرمند

استاد، گروه بیهوشی، دانشکده ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

شایان حکیمی

دانشجوی پزشکی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران