تاثیر شش هفته فعالیت هوازی بر سطح پراکسید هیدروژن و اسید اوریک در دختران تمرین نکرده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOREN-2-2_007

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: کم تحرکی باعث افزایش فشار اکسایشی شده و میتواند به بیماری های مختلفی منجر شود. لذاهدف از این تحقیق بررسی اثر شش هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پراکسید هیدروژن و اسید اوریکسرم در زنان تمرین نکرده جوان بود.روش کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که از بین داوطلبان، تعداد ۲۰ نفر که حائز شرایط بودند انتخاب وبصورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه ۱۰ نفر) تقسیم شدند. افراد گروه تجربی در شش هفته فعالیتهوازی (سه جلسه در هفته) شرکت کردند. مقادیر پراکسید هیدروژن و اسید اوریک سرم در حالت ناشتایی در هردو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. دادههای حاصل از پژوهش از آزمون کلموگروف اسمرینفجهت بررسی نرمال توزیع داده ها و از آزمون های تی زوجی و تی مستقل جهت تغییرات درون گروهی و بین گروهیاستفاده شد.یافته ها: شش هفته فعالیت منظم ورزشی در دختران کم تحرک منجر به کاهش معنی دار پراکسید هیدروژن(۰۰۱ / ۰ = P) منجر شد. مقدار اسید اوریک تغییر معناداری نداشت (۸۵۶ / ۰ = P). همچنین در گروه کنترل تغییرمعنی داری در سطح اسید اوریک (۹۵ / ۰ = P) و پراکسید هیدروژن (۰۸۱ / ۰ = P) ایجاد نشد. علاوه بر این در مرحلهپس آزمون گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل (۰۳۱ / ۰ = P) پراکسید هیدروژن کمتری داشت. در مورد اسیداوریک تفاوت معناداری مشاهده نشد (۵۱ / ۰ = P).نتیجه گیری: شش هفته فعالیت هوازی به کاهش فشار اکسایشی در دختران تمرین کرده منجر می شود.

نویسندگان

مهرناز حاجی عابدین رنگرز

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

شهلا حجت

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران