نقش رفتارهای سبک زندگی در بهزیستی روانشناختی کودکان در دوره همه گیری کووید- ۱۹

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOREN-2-2_005

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: بسیاری از رفتارهای سبک زندگی از قبیل فعالیت بدنی، رژیم غذایی و تعاملات اجتماعی با سلامتجسمانی و روانی افراد در ارتباط هستند. هدف این پژوهش بررسی نقش رفتارهای سبک زندگی منتخب در بهزیستیروانشناختی کودکان در دوره همه گیری کووید- ۱۹ بود.روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی(کلاس ۶ - ۴) مدارس دولتی شهرهای شرق استان مازندران در سال ۱۳۹۹ بود که ۵۳۰ نفر با روش نمونه گیریخوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی کودکان،وضعیت اجتماعی-اقتصادی، مصرف میوه و سبزی، زمان نمایش و فعالیت بدنی کودکان بود. با توجه به توزیعغیرطبیعی داده ها از آزمون های یومن-ویتنی، کروسکال-والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطیچندگانه جهت تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که سطح بهزیستی روانشناختی دختران بیش از پسران بود (۰۵ / ۰ > P). براساس وضعیتاجتماعی-اقتصادی، افراد گروه های ضعیف و پایین با گروه های متوسط به بالا در متغیرهای پژوهش اختلاف معناداریداشتند (۰۵ / ۰ > P). تحلیل رگرسیون نشان داد مصرف میوه و سبزیجات و فعالیت بدنی اثر مثبتی بر بهزیستیروانشناختی به ترتیب با ضریب تاثیر ۳۳۵ / ۰ و ۲۰۰ / ۰ دارند، در حالیکه زمان نمایش اثر منفی بر بهزیستیروانشناختی را نشان داد (۰۵ / ۰ > P).نتیجه گیری: رفتارهای سبک زندگی نقش مهمی در سلامت روان کودکان ایفاء می کنند، از اینرو میتوانند درطراحی مداخلات ارتقای سلامت مورد ملاحظه قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرجان اسدی

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

لیلا ضامنی

گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران