کاربرد تکنیک آنالیز ریسک و خطاهای سیستم و اثرات مربوط به آن (FMEA) در ارزیابی ریسک موجود در پروژه های سدسازی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 205

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RACEA-4-13_006

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

سدها را میتوان بدون تردید از مهمترین تاسیسات زیربنایی هر کشور به شمار آورد که از طریق ذخیره سازی و تنظیمآب، نقش مهمی را در شکوفایی اقتصادی یک کشور ایفا می نمایند. با توجه به حجم آب قابل ملاحظه ای که در مخازنپشت سدها ذخیره می شود، سدهای بزرگ به طور بالقوه می توانند بسیار خطرآفرین باشند. بدین جهت ازجملهاقداماتی که در کنترل سدها ضروری است، انجام دادن عملیات بررسی و شناسایی ریسک های آن است. روش FMEAیکی از روشهای تجربه شده و بسیار مفید برای شناسایی، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل خطاها و ارزیابی مخاطرات وریسک های ناشی از آنهاست که به کمک آن می توان خطاها را به نحو مطلوبی ریشه یابی کرده و سپس از بروز آنهاجلوگیری نمود. در این پژوهش سعی شد تا با انجام مطالعه موردی در پروژه های سدسازی کشور، به ارزیابی تحلیلریسک در فرآیند مدیریت این پروژه ها، با رویکرد تجزیه و تحلیل FMEA پرداخته شود و بر این اساس، مجموعهنسبتا کاملی از معیارها جهت استفاده در تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه معرفی و ریسک های مرتبط با عملیاتسدسازی مورد بررسی و ارزیابی و خوشه بندی قرار گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داده است که یشترینریسک های موجود از لحاظ تعداد در مخاطرات عوامل و کارکنان و خطرناک ترین ریسک در این عامل گزینه هایطراحی اشتباه و تجربه ناکافی کارکنان می باشد و در رتبه های بعدی کیفیت بد مصالح بکار رفته و تجهیزات نامناسبکارگاه در نهایت نیز ریسک های بعدی می باشد. در عامل محیطی با وجود پایین بودن نمرات ریسک در همه زیرعواملو ریسک ها گزینه های حوادث غیرمترقبه طبیعی و شرایط زیرساختی و نفوذپذیری بالا و وضعیت مواد شیمیایی محلدر رتبه های اول تا چهارم ربسک های پرخطر می باشند. در عامل ایمنی نیز که پس از عامل عوامل و دست اندرکاراندر جایگاه دوم گزینه های خطر آفرین قرار دارد و شامل عامل های پرخطر اطلاعات و ارزیابی های نادرست، ریزشمقطعی از سد، درنظر نگرفتن استاندارد مناسب برای تجهیزات، خرابی ماشین آلات می باشد. نتایج کلی پژوهش نشانداده است که در پروژه های سدسازی باید مدیریت سیستم کیفی از همان ابتدا مشخص و روند نظارت بر کیفیت انجاماین امور نیز به نحوی درست تعیین گردد و به اجرا درآید.

نویسندگان

علیرضا دیناروند

کارشناسی ارشد،گروه عمران، واحدبروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

بهداد هاشمیان

عضوهئیت علمی، گروه عمران، واحدبروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران