تحلیل شبکه هم نویسندگی بروندادهای علمی کشور ایران در حوزه پرستاری در پایگاه Web of Science

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-17-3_003

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: هم نویسندگی یکی از مصادیق همکاری علمی است که محققان به منظور تولید آثار با کیفیت تر، امکانات، اطلاعات و توانایی های خود را به اشتراک می گذارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار شبکه هم نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری از منظر شاخص های خرد و کلان تحلیل شبکه ی اجتماعی انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و با رویکرد علم سنجی انجام شد. پس از جستجوی واژه ی Nursing در فیلد موضوع پایگاه Web of Science؛ ۲۰۳۶ پیشینه از آثار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بازیابی گردید که جامعه تحقیق را تشکیل داد. داده های مربوط در پنج فایل ۵۰۰ رکوردی در قالب متن ساده (Plain text) استخراج شد.یافته ها: انتشار آثار علمی با موضوع پرستاری توسط محققان ایرانی در بازه زمانی مورد نظر رو به رشد بود. دانشگاه های علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شهید بهشتی، پرتولیدترین دانشگاه های ایرانی در این حوزه بودند. بررسی شبکه از منظر شاخص های خرد نشان داد که «احمدی، عباس زاده، برهانی، عبادی و محمدی»، موثرترین نویسندگان شبکه به شمار میروند. بر اساس داده های بازیابی شده، این نویسندگان، پرکارترین نویسندگان نیز بودند. مقادیر شاخص های کلان برای شبکه مذکور به صورت چگالی ۰۲ / ۰ ، ضریب خوشه بندی ۶۷ / ۱ ، میانگین فاصله ۱۷۵ / ۳ و قطر شبکه ۷ به دست آمد. نتیجه گیری: این شبکه از منظر شاخص های علم سنجی انسجام کافی را ندارد. همچنین، عمده همکاری های علمی در سطح داخلی بوده و کمتر با پژوهشگران خارجی اشتراک علمی صورت گرفته است.

نویسندگان

پروین نجف پورمقدم

مربی، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سمیه فاضلی

کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران