ارزیابی مولفه های حکمروایی خوب شهری: موردپژوهی شهر کوهدشت

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEO-7-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

حکمروایی خوب با دارا بودن مهم ترین اصول و معیارهایی نظیر مشارکت مردمی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، قانون محوری،شفافیت، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، اجماع گرایی و مشروعیت یکی از رویکردهای نوین مدیریتی و رهیافت جدیدتوسعه و کاهش فقر و.. میباشد در راستای موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف؛ بررسی و تحلیل ارتباط بین حکمروایی خوبشهری در شهر کوهدشت تدوین شده است. روش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشیاست. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت و توسعه شهری است. نتایج مدل تاپسیسنشان می دهد، در بین مولفه های اثرگذار بر تحقق حکمروایی خوب؛ سه مولفه پاسخگویی، مشارکت و مسئولیت پذیری ازاثرگذارترین شاخص ها بر تحقق حکمروایی خوب در شهر کوهدشت می باشند. نتایج تحلیل داده ها با مدل معادلات ساختاریبیانگر این واقعیت است که مولفه حکمروایی خوب دارای نقش (اثر) مثبت و معنادار هستند، می توان نتیجه گرفت که صحترابطه بین متغیرهای پنهان برون زا (حکمروایی) و متغیر پنهان درون زا (توسعه کالبدی) معنی دار است. با این توصیف، فرضیهپژوهش تائید می شود.

نویسندگان

عذرا گراوند

کارشناس تکنولوژی مهندسی نرم افزار، شهرداری کوهدشت، کوهدشت، ایران