کاربرد GIS در پیش بینی مکانی فسفر خاک فضای سبز درون شهری(مطالعه موردی: منطقه پنج شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 56

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF15_015

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

چکیده مقاله:

از جمله موارد مهم که در توسعه پایدار محدوده های فضای سبز نقش موثری دارد، آگاهی از میزان عناصر غذایی خاک و بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی است. هم اکنوع مصرف بی رویه کودها موجب آلودگی های زیست محیطی در فضایسبز دروع شهری گردیده است. بر این اساس برای بهینه سازی مصرف کود نیاز به شناخت از وضعیت حاصلخیزی خاک فضایسبز دروع شهری است و تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی بعنوان یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه محسوب می گردد. هدف از این پژوهش ارزیابی پراکنش عنصر غذایی پرمصرف فسفردر حاصلخیزی خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS می باشد. در این مطالعه به روش سیستماتیک تصادفی محدوده مورد مطالعه به شبکه ۲۰۰۰×۲۰۰۰ تقسیم و بعد از هر شبکه بسته به تراکم فضای سبز نمونه برداری تصادفی برداشت می شود. ثبت نقاط با استفاده از دستگاه GPS انجام گرفت. سپس نمونه مرکب خاک از محدوده های فضای سبز منطقه شش شهرداری شیراز جمع اوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه و تحلیل آمار ابتدا توزیع آماری داده ها تست شد و سپس نقشه پراکنش عناصر غذایی در محیط Arc GIS تولید شد. براساس نتایج دامنه تغییرات فسفر خاک در محدوده های فضایی سبز منطقه مورد مطالعه زیاد نیست بطوری که فقط یک طبقه فسفر ان هم طبقه ضعیف در سطح فضای سبز و کل منطقه شاهد هستیم. روند تغییرات فسفر هم در راستای غرب به شرق و هم در راستای شمال به جنوب به صورت محدبی شکل است و در میانه منطقه بیشترین مقدار است. فسفر در تمام سطح فضای سبز کمتر از ppm ۱۰ است که این نشان می دهد،؛ کمبود اساسی عنصر فسفر برای کاشت و نگهداری گیاهان و درختان فضای سبز وجود دارد و به مصرف کود شیمیایی برای تقویت فسفر خاک نیز نیاز است. نقشه پراکنش خاک در جهت مصرف بهینه کود آلی و شیمیایی و رشد مناسب گیاه برای دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز می تواند کمک مثری به برنامه ریزان، متخصصان و کارشناسان فضای سبز نمایید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زینب میثمی فرد

کارشنارس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، شهرداری شیراز

حسین یوسفی

کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه پنج ، شهرداری شیراز

حبیب الله زارع

کارشنارس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

افشین بازیار

کارشنارس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز