یادگیری مشارکتی وتاثیر آن برتعامل فراگیران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BNDCONF01_182

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

چکیده مقاله:

یادگیری مشارکتی یکی از جایگزین های مناسب برای روش های تدریس مرسوم است .با توجه به اهمیتموضوع "یادگیری"، درسند برنامه درسی ملی وعنوان اصول ناظر بربرنامه های درسی –تربیتی مبتنی برفراهمنمودن شرایط وزمینه های ایجاد تمایل به ایفای نقش داوطلبانه وفعال توسط دانش آموزان و جنبه رشد شناختیوشکوفایی آنها در محیط آموزشی وبه منظور دستیابی به اهداف والای تعلیم وتربیت مباحثی پیرامون یادگیریهای فعال از جمله "یادگیری مشارکتی" )یادگیری مبتنی برتشریک مساعی( وکار بست های آن در روشهایتدریس نوین آورده شده است . در ابتدا به "ابعاد وگستره وپیشینه" این نوع یادگیری پرداخته شده وبا بیانمعنی ومفهوم "یادگیری معنادار"به عنوان یک "فرایند تعاملی" که بین فراگیر و معلم وسایر فراگیران اتفاق میافتد به مولفه های اصلی آن پرداخته ودرادامه با توجه به شرایط آموزشی موجود، ضرورت به کارگیری روشهای "تدریس فعال" و ویژگیهای آن عنوان گردیده است وبه آنها به عنوان روش هایی که بتوانند فعالیت هایدانش آموزان را تقویت ، و یادگیری را به جریان دو سویه وهمه جانبه تبدیل نمایند پرداخته شده است.نیز با استناد به مفاهیم ومبانی نظری بزرگان از یادگیری مشارکتی به عنوان یک "چارچوب آموزشی " مناسبومتمایز از سایر الگوهای یادگیری گروهی ، یاد شده است . همچنین با توجه به وضعیت تحصیلی دانش آموزانکه فاصله زیادی بین نتایج مورد انتظار میزان یادگیری وپیشرفت تحصیلی وجود دارد، به "ضرورت "بهره گیریاز یادگیری مشارکتی اشاره شده است.در ادامه به نقش "فعال معلم " به عنوان "مدیر یادگیری "وراهبردهاییکه او می تواند در کلاس خود به کار بندد پرداخته شده است . در پایان به تاثیرات و نقش موثر یادگیریمشارکتی برکاهش اضطراب ،افزایش عزت نفس و ارتقاء پیشرفت تحصیلی و بهبود روابط عاطفی وحس مسئولیتپذیری پرداخته و از یادگیری مشارکتی به عنوان یک راهبرد موثر و قدرتمند در روشهای آموزشی نام برده شدهاست.روش تحقیق به شیوه "علمی - مروری" بوده و به مباحث و مطالب موجود در کتب و اسناد معتبر ،فصلنامه ها ، مجلات و نشریه های علمی و نیز پایان نامه های دانشجویان استناد شده است .

نویسندگان

فریبا نوروزی

رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعلیم وتربیت اسلامی)دانشگاه پیام نورمرکز تهران