بررسی تاثیر طبیعت (اکو) درمانی بر نشخوار ذهنی دانشجویان شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 162

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_058

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طبیعت (اکو) درمانی بر نشخوار ذهنی دانشجویان شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بودند. ۱۵ نفر به صورت هدفمند انتخاب و با همگن سازی در دو گروه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس پاسخ نشخواری نولن- هوکسیما (۱۹۹۱) بود. طبیعت (اکو) درمانی در ۶ جلسه ۱۸۰ دقیقه ای توسط پژوهشگر اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد طبیعت (اکو) درمانی بر نشخوار ذهنی دانشجویان اثربخش بود و اثر آن در طول زمان تداوم داشت.