بررسی تاثیر عملکرد مدیریت بر میزان استرس شغلی با نقش میانجی تعهدکاری در میان کارکنان شهرداری شیروان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 160

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF05_309

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عملکرد مدیریت بر میزان استرس شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهدکاری در میان کارکنان شهرداری شیروان است ، لذا این تحقیق کاربردی می باشد. همچنین با توجه به این که هدف محقق از انجام این پژوهش ، بررسی تاثیر عملکرد مدیریت بر میزان استرس شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهدکاری می باشد، پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کمی است . برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شیروان که تعداد ۱۳۵ نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش فرمول کوکران، ۱۰۰ نفر انتخاب شده اند و توزیع پرسشنامه نیز به صورت تصادفی انجام گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS ۲۶، Excel۲۰۱۳ وSmart PLS۳ استفاده شد. و از آزمون های توصیفی برای متغیر های جمعیت شناختی و در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ، روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش ، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که عملکرد مدیریت بر میزان استرس شغلی با نقش میانجی تعهدکاری در میان کارکنان شهرداری شیروان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

پوران نادری

دانش آموخته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

حمید نادری

دانش آموخته مدیریت دولتی (گرایش تحول) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد