اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گرایی ظاهر فیزیکی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEDP05_274

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

چکیده مقاله:

از آنجایی که سلامت روان در نوجوانان به ویژه دانش آموزان در دوران تحصیل، تحت تاثیر عواملینظیر معیارهای کمال گرایی به خصوص نسبت به ظاهر و ویژگی انعطف پذیری شناختی، و متقابلاتاثیرگذاری این دو عامل بر سلامت روان و میزان فشار روانی تجربه شده توسط دانش آموزان،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گراییظاهر فیزیکی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان صورت گرفت تا روشی را برای بهبودسلامت روان دانش آموزان معرفی کند. روش پژوهش آزمایشی (پیش آزمون–پس آزمون با گروهکنترل) همراه با دورهی پیگیری بود. در مرحله ی غربال گری، از بین ۱۰۲ دانش آموز دوره یدوم متوسطه (نوجوان)، بین کسانی که بالاترین نمره را در پرسشنامه ی کمال گرایی ظاهرفیزیکی کسب کردند، ۲۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ سپس به صورت تصادفی در دوگروهی آزمایشی ۱۲ نفر و کنترل ۱۲ نفر تقسیم شدند. از دو پرسشنامه ی کمال گرایی ظاهرفیزیکی PAPS و انعطاف پذیری شناختی CFI استفاده شد. پروتکل شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی طی ۸ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای، هرهفته یک جلسه، برای گروه آزمایشی اجرا شد.۷۵ روز بعد، هر دو پرسشنامه در قالب دورهی پیگیری برای هردو گروه آزمایش و کنترل بهاجرا در آمد. یافته های پژوهش نشان میدهد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) توانسته است بر کمال گرایی ظاهر فیزیکی و انعطاف پذیری شناختی موثر باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان اینگونه نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی، با افزایش آگاهی افراد نسبت به لحظهی حال بر نظام شناختی، بهزیستی روانی ونظام هیجانی دانش آموزان و نیز عملکرد آنها تاثیر بهینه و سازندهای دارد. از طرفی پیشنهادمی شود که کارگاه های آموزشی ذهنآگاهی و دورههای ضمن خدمت برای معلمان و مشاورانجهت آشنایی با ذهنآگاهی و اجرای هر چه بهتر آن در مدارس و مراکز مشاوره ی وابسته بهآموزش پرورش برگزار شود.

کلیدواژه ها:

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ، کمال گرایی ظاهر فیزیکی ، انعطاف پذیری شناختی ، دانش آموزان

نویسندگان

مصطفی یونسی سینکی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

فریبا حسنی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

لیدا لیل آبادی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران