نقش استفاده از کافه دانش در یادگیری کارمندان شهرداری تهران

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

83

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THCD09_015

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر آموزش با استفاده از کافه دانش بر یادگیری و انگیزش کارمندان شهرداری تهران در دوره های ضمن خدمت انجام شده است. دانش آفرینی سازمانی، فرآیندی است که در طی آن سازمان، دانش خلق شده به وسیله افراد را بسط و توسعه داده و آن را در سطح گروهی از طریق مکالمه، مباحثه و تسهیم تجربه متبلور می سازد. محققان اصولا روی این نکته اتفاق نظر دارند که یادگیری فردی پیش درآمدی بر یادگیری سطوح بالاتر است. دانش گروهی، صرفا مجموع دانش های افراد نیست بلکه دانش افراد بایستی از طریق تعامل و فناوری های اطلاعات به اشتراک گذاشته شود. این سطح از یادگیری سازمانی، مستلزم تبدیل یادگیری فردی و گروهی در یک چارچوب سیستماتیک از سرمایه سازمان می باشد.این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی، از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا شبه آزمایشی است که به مقایسه گروه های ایستا می پردازد. جامعه آماری پژوهشکارکارمندان ثابت و قراردادی شاغل در شهرداری تهران درنظر گرفته شد. نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد بطوریکه کارمندانی که در دوره اطلاعات عمومی از قوانین شهرداری تهران قرار داشتند، در یک گروه و گروه دیگری که بصورت خودخوان و سپس شرکت در جلسه کافه دانش انتخاب گردیده بودند در گروه دیگر قرار گرفتند.از آنجا که محققین با نقش کافه دانش در پیشبرد اهداف آموزشی آشنا گردیدند، بنابرآن شد تا از این ابزار نوین و سودمند جهت پیشبرد پژوهش استفاده گردد.بعد از اجرای کافه دانش، برای آگاهی از نقش استفاده از کافه دانش در یادگیری از آزمون محقق ساخته که بر اساس اهداف آموزشی و با مراجعه به کتاب قانون شهرداری ها تهیه شده است استفاده شده است که دارای ۲۹ سوال تشریحی و کوتاه پاسخ است و تمام اهداف جزئی و کلی را پوشش می دهد، به منظور روایی محتوایی آن از نظر متخصصین حقوقی شهرداری تهران استفاده شد و پایایی از طریق آلفای کرونباخ ۸۰۶/ ۰ به دست آمده است.جهت تحلیل داده ها امکان استفاده از دو روش تحلیل کوواریانس و افتراقی وجود داشت که به دلیل استقلال دو گروه از روش تحلیل به روش افتراقی استفاده شد.. نتایج پژوهش نشان داد که به کارگیری کافه دانش بر میزان یادگیری وانگیزش فراگیران و کاربرد مطالب آموخته شده تاثیر دارد بطوریکه انگیزه افراد برای فراگیری مباحث کاربردی و مورد نیاز مشابه افزایش یافته بود و بنابراین می توان از آن ها به عنوان ابزاری در یادگیری استفاده کرد.

نویسندگان

ساراغفاری دانا
سارا غفاری دانا

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

زهرابختیاری
زهرا بختیاری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین