تفسیر داده های مغناطیسی محدوده قطان - رخداد معدنی آهن دندی- حلب، زنجان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC10_130

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

چکیده مقاله:

رخداد معدنی آهن دندی در حدود ۲۶ کیلومتری جنوب غرب شهر دندی در ا ستان زنجان واقع شده ا ست. در این مطالعه بخشی از این حوزه معدنی موسوم به محدوده قطان جهت تعیین موقعیت آنومالی های آهن و برر سی گ سترش عمقی این آنومالی ها به روش مغناطیس سنجی مورد برر سی قرار گرفته ا ست. بنابراین با بردا شت مغناطیسی در طول ۲۶ پروفیل، ۱۰۶۱ اندازه گیری مغناطیسی حاصل شده ا ست. پس از انجام تصحیحات روزانه و حذف میدان نرمال زمین با استفاده از روش برگردان به قطب، موقعیت آنومالی های مغناطیسی بر روی توده های مولد مشخص شده است. در مرحله بعد جهت تمیز آنومالی های ا صلی و حذف آنومالی های سطحی و با طول موج کوچکتر از روش ادامه فراسو استفاده گردید. در مرحله نهایی با استفاده از مدلسازی معکوس سه بعدی موقعیت دقیقتر و گسترش عمقی آنومالی ها تعیین گردیده است. نتایج این مطالعه موقعیت دو توده آنومال آهن یکی با شدت و گسترش بیشتر در مرکز محدوده مورد مطالعه در عمق قرار گیری ۳۰ تا ۱۱۰ متری و دیگری در بخش جنوبی محدوده با شدت و گسترش کمتر در عمق قرارگیری ۷۰ تا ۱۱۰ متری را مشخص نموده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا قائدرحمتی

استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

فرزاد مرادپوری

استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

بهمن محمدی

شرکت کومه معدن پارس، تهران