تشخیص تقلبی بودن روغن کنجد با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتریکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAMEM14_124

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

چکیده مقاله:

بررسی تقلب در روغن های گیاهی به همراه تایید و تعیین ناخالصی یکی از شاخص های مهم کنترل کیفیت است.عمده ترین روش تقلب، افزودن روغنهای ارزان و کم کیفیت به روغن های با ارزش می باشد. با توجه به ضرورتتشخیص تقلب در صنعت روغن، یافتن راه حلهای مناسب، مهم است. طیف سنجی امپدانس الکتریکی یکی از تکنیک-های غیر مخرب، ارزان و دقیق برای تشخیص ویژگی های محصولات کشاورزی است. در این تحقیق، توانایی اینروش در تشخیص تقلب روغن کنجد بررسی گردید. به این منظور به میزان ۵ ، ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی/وزنی روغنآفتابگردان و ذرت به روغن کنجد اضافه شده و تغییرات شاخص امپدانس کل به عنوان مبنای قضاوت مورد بررسیقرار گرفت. دلیل انتخاب روغن آفتابگردان و ذرت ارزش اقتصادی پایین در عین نزدیکی ترکیب اسید چرب به روغنکنجد است. با تحلیل نمودار ستونی مساحت زیر نمودار امپدانس کل و نتایج حاصل از مقایسه ی میانگین های بینتیمارها نشان میدهد که بین تمامی تیمارها و تیمار شاهد اختلاف معناداری وجود دارد. همین طور مشاهده می شودکه میان تیمارها بجز تیمار شاهد، اختلاف معناداری وجود ندارد. با این وجود میتوان گفت که کشف تقلب در مقادیرپایین و بالای اختلاط روغنهای ذرت و آفتابگردان با روغن کنجدخالص (در سطح احتمال یک درصد) با استفاده ازروش امپدانس الکتریکی امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه ها:

طیف سنجی امپدانس الکتریکی ، تقلب ، روغن کنجد ، روغن آفتابگردان ، روغن ذرت

نویسندگان

مهدی نوجوان

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سعید مینایی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس، تهران

علیرضا مهدویان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس، تهران

شهریار صرامی

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، تهران، ایران