اثربخشی مصون سازی در مقابل استرس بر خودکنترلی دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 174

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEICN07_107

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی آموزش مصون سازی در مقابل استرس بر خودکنترلی نوجوانان می باشد. برای نیل به این هدف، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، ازجامعه ی آماری دبیرستان های دخترانه دوره ی دوم متوسطه، دبیرستانی در شهرستان بهمئی به طور تصادفی انتخاب شد و چند کلاس به طور تصادفی در متغیر خودکنترلی مورد آزمون قرا گرفتند و تعداد ۳۰ نفر از دانش آموزان در دو گروه آزمایشی و گواه، با روش شبه آزمایشی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفتند.۱۵ نفر از دانش آموزان در گروه آزمایشی تحت آموزش قرار گرفتند و ۱۵ نفر دیگر تحت هیچ آموزشی قرار نگرفتند. برای تحلیل نتایج آماری از تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داده است که فرضیه های پژوهشی مورد تایید است. آموزش مصون سازی در مقابل استرس بر خودکنترلی اثر مثبت داشته است ونمرات متغیر خودکنترلی، افزایش قابل توجهی داشته است . همچنین ماندگار ی اثر آموزش نیز مورد پیگیری قرار گرفته است. یک ماه پس از آموزش، متغیر خودکنترلی مجددا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده مورد تحلیل آماری و پژوهشی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که آموزش بر متغیر خودکنترلی اثر ماندگاری داشته است و در مرحله ی پیگیری نیز، فرضیه های پژوهشی تایید گردیده است و آموزش مصون سازی در مقابل استرس بر خودکنترلی نوجوانان اثر دارد.

کلیدواژه ها:

مصون سازی در مقابل استرس ، خودکنترلی ، دانش آموزان

نویسندگان

صدیقه جشانزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مریم یاوری کرمانی

گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران