تعیین مدل ژئومکانیکی مخزنی بنگستان در یکی از چاه های نفتی جنوب غرب ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMGBC06_089

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

چکیده مقاله:

مطالعات اولیه ژئومکانیکی جهت شناخت محیط زمین در شروع فعالیت های مهندسی نفت و گاز، بسیار حائز اهمیت است.اساس مطالعات ژئومکانیکی، ارائه مدل جامع ژئومکانیکی براساس تفسیر داده های موجود از جمله لاگ ها، خصوصیات فیزیکیسازندها و در نهایت بررسی تنش می باشد. شرکت شلمبرژر در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار مفهوم مدل ژئومکانیکی را براینشان دادن تغییرات خصوصیات مکانیکی و وضعیت تنش برای یک چاه، مخزن، یک حوضه و یا میدان مطرح کرد. در اینمطالعه سعی بر این است با استفاده از تفسیر داده های پتروفیزیکی در سازند مخزنی سروک و با استفاده از روابطپوروالاستیک، رفتارهای زیرسطحی در برابر تنش ها تحلیل شده و پارامترهای دینامیکی و استاتیکی در یکی از میادین نفتیدشت آبادان محاسبه شوند. پارامترهای دینامیکی مورد نیاز به طور غیرمستقیم و با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی محاسبهو توسط روابط موجود و بدست آمده برای هر سازند به پارامترهای استاتیکی تبدیل شدند. محدوده مورد مطالعه باتوجه بهخواص ژئومکانیکی و پتروفیزیکی به چند زون تقسیم شد و در هر زون تغییرات پارامترهای مقاومتی و پتروفیزیکی موردبررسی قرارگرفتند. در ادامه لاگ های پتروفیزیکی تصحیح و مدل ژومکانیکی رسم شد. لاگ سرعت موج برشی به دلیل هزینهاقتصادی بالای آن معمولا در موارد خاص گرفته می شود. در اینجا به علت اهمیت محاسبه آن، با استفاده از لاگ موج برشیموجود در سایر چاه ها مجاور یک رابطه خطی و چند متغیره بین لاگ های چگالی، گاما، نوترون و اولتراسونیک برقرارشد.نتایج حاصل نشان دهنده بزرگ تر بودن مقادیر پارامترهای ژئومکانیکی در زون های متراکم و بدون تخلخل نسبت به زون هایمتخلخل می باشد. با بررسی لاگ های تصویری و همچنین براساس آزمایشات برجای انجام شده جهت تنش های به دست آمدهروند غالب NWSE برای تنش افقی حداقل و رژیم تکتونیکی غالبا نرمال را نشان می هد.

نویسندگان

مریم پاشاخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

ناصر حافظی مقدس

استاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

جعفر حسن پور

دانشیار دانشکده علوم دانشگاه تهران