بررسی تاثیر توانمندسازی بر سلامت روانی کارکناندر اداره امور مالیاتی لارستان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 209

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEACONF01_170

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر توانمندسازی بر سلامت روانی کارکنان در اداره امور مالیاتی لارستان است. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارکنان اداره امور امور مالیاتی لارستان به تعداد۷۰ نفر به صورت سرشماری می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق شامل پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی کارکنان، پرسشنامه اسپریتزر ۱۹۹۵ که روایی آن بر مبنای روایی سازه ۰/۸۹۲ و پرسشنامه سلامت روانی، از الگوی گلیدبرگ ۱۹۹۸ که روایی آن بر مبنای روایی سازه ۰/۸۴۲ استفاده شده در میان این افراد جمع آوری گردیده است. به منظور روایی پرسشنامه، از نظر خبرگان، در این زمینه روایی ظاهری مورد تایید قرار گرفته است. برای تایید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که آلفای کرونباخ تقریبا ۹۱ درصد و آلفای کرونباخ متغیرها برابر با ۷۰ درصد است. نتایج نشان داد که توانمندسازی بر سلامت روانی کارکنان اداره امور امور مالیاتی لارستان تاثیر مثبت و معناداری دارد. ابعاد توانمندسازی نیز شامل خودکارآمدی، خودمختاری، اثرگذاربودن، اعتماد، معناداری بر سلامت روانی کارکنان اداره امور امور مالیاتی لارستان تاثیر مثبت، معنادار و قابل توجهی دارد.

کلیدواژه ها:

توانمندسازی ، سلامت روانی ، اداره امور مالیاتی لارستان

نویسندگان

عبدالجواد خلیلی

گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، ایران

محمد خواجوی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، موسسه آموزش عالی پارس، ایران،