CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر نورهای LED بر صفات مورفولوژیکی گیاه زنبق مردابی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر نورهای LED بر صفات مورفولوژیکی گیاه زنبق مردابی
شناسه ملی مقاله: PPTCONF01_089
منتشر شده در نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهسا احدزاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،
یونس پوربیرامی هیر - استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،
اسماعیل چمنی - استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
حسن ملکی لجایر - استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،
علی شاهی قره لر - استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،

خلاصه مقاله:
زنبق مردابی گیاهی چند ساله، علفی با گلهای زرد و متعلق به خانواده Iridaceae است که به عنوان گیاه زینتی استفاده میشود. تغییرات نوری پاسخهای مختلف مورفوژنتیکی و فتوسنتزی را در برخی از گیاهان زینتی ایجاد میکند. نورهای LED رشد و نمو فیزیولوژیکی گیاهچه ها را بهبود داده و در باززایی اندامهای گیاه و تولید متابولیتهای ثانوبه تاثیر میگذارد. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر نورهای LED بر رشد و نمو و شاخصهای مورفولوژیکی گیاه زنبق مردابی بود. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با ۲ شدت نوری ۱۵۰۰) و ۳۰۰۰ لوکس ) و تیمارهای کیفیت نور با %۱۰۰ قرمز، %۱۰۰ آبی، %۱۰۰ سفید، %۸۰ قرمز %۲۰ آبی، %۶۰ قرمز %۴۰ آبی، %۴۰ قرمز %۶۰ آبی، %۲۰ قرمز %۸۰ آبی در ۴ تکرار اجرا شد. شاخص های مورفولوژیکی اندازه گیری شده در این پژوهش شامل تعداد برگ، طول برگ، سطح برگ، وزن تر، درصد باززایی و زنده مانی، تعداد ریشه، طول ریشه بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که شدت نور ۳۰۰۰ لوکس به طور معنیداری شاخصهای تعداد برگ، طول برگ و سطح برگ (سطح احتمال (%۱ و وزن تر، درصد زنده مانی، درصد باززایی (سطح احتمال (%۵ را تحت تاثیر قرار داد. مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد که بیشترین تعداد، طول و سطح برگ در شدت نور ۳۰۰۰ لوکس مشاهده شد. با توجه به نتایج بدست آمده شدت نور ۳۰۰۰ لوکس به طور موثری سبب بهبود صفات مورفولوژیکی گیاه زنبق مردابی شد

کلمات کلیدی:
باززایی، درصد زنده مانی، ریزوم، زنبق مردابی، شدت نور، نورهای LED

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1533245/