بررسی اثرات گردشگری در مناطق حفاظت شده (مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده شاسکوه خراسان جنوبی)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGRD-19-2_012

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

مناطق حفاظت شده به عنوان حساس ترین محیط های طبیعی به شمار می روند که اقدامات انسانی بویژه فعالیت های گردشگری، در صورت عدم مدیریت، می تواند این مناطق را با آسیب های جبران ناپذیر مواجهه سازد. براین اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات گردشگری بر منطقه حفاظت شده شاسکوه انجام پذیرفت. روش: رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده های کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، ساکنان روستاهای پیرامون و درون منطقه حفاظت شده شاسکوه بود. در این تحقیق به منظور تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی و آماری استنباطی بکار گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که تاثیرات منفی و همچنین مثبت گردشگری بر گونه های گیاهی منطقه در سطح زیاد ارزیابی شد. همچنین تاثیرات منفی گردشگری بر گونه های جانوری در سطح متوسط تا کم ارزیابی شد، درحالی که، تاثیرات مثبت گردشگری بر گونه های جانوری در سطح زیاد ارزیابی شد. در این میان، گردشگری توانسته است تاثیرات مثبت در حد زیاد بر محیط روستاهای منطقه داشته باشد و تاثیرات منفی گردشگری نیز در سطح متوسط تا کم بر محیط روستاهای منطقه ارزیابی شد.به طورکلی، توسعه گردشگری در منطقه حفاظت شده شاسکوه، توانسته است به حفاظت از گونه-های گیاهی و جانوری منطقه و همچنین بهبود محیط روستاهای این منطقه منجر شود؛ بااین وجود، هنوز تاثیرات منفی گردشگری، تنوع زیستی منطقه، بویژه گونه های گیاهی را تهدید می کند؛ همچنین در برخی موارد، محیط روستاها نیز از اثرات سوء گردشگری بی نصیب نمانده است؛ لذا به کارگیری اقدامات مدیریتی مناسب به منظور بهبود هرچه بیشتر وضعیت حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری و همچنین محیط روستاهای منطقه امری ضروری است.

نویسندگان

مهدی مودودی ارخودی

بزرگمهر قائنات

سجاد فردوسی

علامه طباطبائی

ریحانه برومند

دکتری ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز