ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا با مدل اثرهای مختلط خطی (LMM)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-53-2_007

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

چکیده مقاله:

برای ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا از بین ۱۹ ژنوتیپ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در دو سال زراعی (۹۶-۱۳۹۴) و در چهار ناحیه (گرگان، دزفول، بروجرد و ایرانشهر) انجام شد. اثر محیط، ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. نمودار عملکرد اسمی، ژنوتیپ های ۱۳، ۱۲، ۲، ۹، ۶ و ۴ را ژنوتیپ های پایدارتر از نظر عملکرد دانه شناساند. بر پایه تجزیه بای پلات، ژنوتیپ های ۱۲، ۱۶، ۱۴، ۹، ۶ و ۱۱، علاوه بر داشتن بیشترین عملکرد دانه، از پایداری عملکرد بیشتری هم برخوردار بودند. بر پایه مقادیر متفاوت برای عملکرد دانه و شاخص پایداری میانگین وزنی نمرات مطلق بهترین پیش بینی های نااریب خطی (WAASB)، ژنوتیپ های ۱۱، ۹، ۱۸، ۱۰، ۱۳، ۱۲، ۱۶، ۱۴ و ۶ پرمحصول و پایدار بودند. ژنوتیپ های برتر از نظر شاخص گزینش چند صفتی (MTSI)، ژنوتیپ های ۲، ۱۸ و ۶ بودند. شاخص میانگین هارمونیک و عملکرد نسبی ارزش ژنوتیپی (HMRPGV)، ژنوتیپ های ۱۴، ۶ و ۹ را به عنوان ژنوتیپ هایی معرفی کرد که علاوه بر عملکرد دانه، از پایداری و سازگاری بالایی نیز برخوردار بودند. در مجموع، بر اساس تمام تجزیه ها و شاخص ها، ژنوتیپ ۶، به عنوان پایدارترین ژنوتیپ شناسایی شد و می تواند نامزد معرفی رقم جدید باشد.

کلیدواژه ها:

آزمون نسبت درست نمایی ، ارزش های ژنتیکی ، بهترین پیش بینی های نااریب خطی ، حداکثر درست نمایی محدود شده ، سازگاری

نویسندگان

پیمان شریفی

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

فاطمه شیخ

استادیار بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

خالد میری

استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

رضا سخاوت

مربی پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش

حسین آسترکی

محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج