"مدلیابی تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق و هوش هیجانی با میانجیگری تمایزیافتگی"

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

72

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FAML-18-2_006

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی عوامل کاهنده مهم آن به بررسی مدل یابی تعارضات زناشویی براساس خودشناسی، عشق و هوش هیجانی با میانجی گری تمایزیافتگی پرداخت. تحقیق حاضر بنیادین و از نوع همبستگی می باشد به طوری که با نمونه گیری خوشه ای ۲۴۸ نفر نمونه (۱۱۵ زن و ۱۳۳ مرد) به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران (۱۳۹۶)، پرسش نامه خودشناسی قربانی و همکاران (۲۰۰۸)، پرسش نامه عشق استرنبرگ (۱۹۸۶)، پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (منصوری، ۱۳۸۰) و پرسش نامه تمایزیافتگی دریک (۲۰۱۱) بودند. داده های پیمایش پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SMART.PLS و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری به شکل بدون خرده مقیاس تجزیه- تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای خودشناسی، عشق و هوش هیجانی، توانستند واریانس تمایزیافتگی را با مقدار ۷۱۵/۰ توجیه کنند و این سه متغیر همراه متغیر میانجی توانستند واریانس تعارضات زناشویی را با مقدار ۵۱۷/۰ پیش بینی کنند، همچنین نقش میانجی گری تمایزیافتگی در هر سه مسیر معنی دار بود. و نتایج نشان داد که مدل پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق، هوش هیجانی با میانجی گری تمایزیافتگی دارای برازش مطلوب است همچنین پیشنهاد این مطالعه بنیادی، تدوین پروتکل آموزشی- درمانی برای زوجین است تا قدم به قدم در جهت کاهش تعارضات زناشویی و سلامت جامعه به کار گرفته شود.

نویسندگان

ایرانصادقی
ایران صادقی

روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ,واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

افشینصلاحیان
افشین صلاحیان

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مهدیهصالحی
مهدیه صالحی

استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران