تحلیل مقوله توانمندسازی زنان راهبردی برای توسعه شهرها و ایجاد اشتغال

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1302

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

توسعه پایدار یکی از بزرگترین چالش های قرن ۲۱ و نیز ضرورتی آشکار برای بقای جوامع بهشمار میرود. توسعه پایدار بر توانایی تامین نیازهای فعلی بدون اینکه توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهایشان به خطر بیافتد، تاکید دارد. یکی از واژه های رایج در متون مختلف کلمه » توسعه پایدار« می باشد. محور هر توسعه ای »انسان« است. در جهان کنونی تنها انسانهای » سالم« یا » توانمند« که درصد کمی از مردم را تشکیل می دهند، می توانند منشا تغییر و حرکت به سوی توسعه باشند. توانمندسازی به منظور یک استراتژی مدیریتی برای نیل به توسعه پایدار، در عمل بسیار مشکل و زمان بر اس. توانمندسازی یک فرآیند بوده و مانند سایر فرآیندها نیاز به مدیریت دارد. منتهی با توجه به ماهیت چند بعدی قضیه، با یک شیوه یا مهارت خاص مدیریتی امکان نیل همه جانبه به آن وجود ندارد. برای این کار بایستی کل سیستم های اجتماعی دچار تغییر و تحول زیربنایی شوند. مل و ارتباط متقابل هستند. عوامل متعددی در فراگرد توسعه پایدار نقش آفرینی کرده و قادرند جریان توسعه را تحت تاثیر قرار داده، دستیابی به آن را تسهیل و تسریع نمایند. اعتقاد بر این است که توانمندسازی جامعه ازجمله محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار میروند. بر این پایه مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل مقوله توانمندسازی زنان راهبردی برای توسعه شهرها و ایجاد اشتغال پرداخته است.

نویسندگان

کورش کیانی ده کیانی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی مسکن، دانشگاه پیام نور، واحد بروجن