بررسی تاثیر تحول سازمانی بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه فکری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1070

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر تحول سازمانی بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه فکری انجام شده است. پژوهش حاضر، ازنظر هدفë کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی منطقه ۲ شهر مشهد است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اشتغال به خدمت داشتند و تعداد آن ها ۴۷۵ نفر بوده است. حجم نمونه موردمطالعه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، ۲۱۴ نفر به دست آمده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر (۱۹۹۶)) ارزیابی عملکرد زارعی رباط (۱۳۹۳) و سرمایه فکری بونتیس (۱۹۹۸) استفاده گردیده است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخۍ روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شده است. دادهها با استفاده از ترم افزارهای SPSS و۳ Smart pls مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. همچنین از آزمون سوبل و واف برای اندازه گیری شدت اثر متغیر میانجی بهره گرفته شده است، نتایج تجزیه وتحلیل دادهها نشان داد که تحول سازمانی بر عملکرد شغلی، تحول سازمانی بر سرمایه فکری و سرمایه فکری بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین سرمایه فکری در رابطه بین تحول سازمانی و عملکرد شغلی نقش میانجیگری جزئی را دارد.

نویسندگان

طاهره محمدی ارکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تربتحیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربتحیدریه، ایران.