بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری مدیریت دانش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANCONF01_079

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این تحقیق مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری مدیریت دانش در استانداری چهارمحال و بختیاری بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است.جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه کارکنان رسمی استانداری چهارمحال و بختیاری میباشد که در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۳۱۷ نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۱۷۵ نفر انتخاب گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده های آماری، از روشهای آمار توصیفی و از آزمونهای معادلات ساختاری به کمک نرم افزار AMOS استفاده شد. یا توجه به نتایج، از آنجایی که قدرمطلق آماره Z برای نقش میانجی مدیریت دانش در تاثیرگذاری فرهنگ سازمان بر اثربخشی سازمان بزرگتر از ۱/۹۶ میباشد، در نتیجه مدیریت دانش در تاثیرگذاری فرهنگ سازمان بر اثربخشی سازمان نقش میانجی دارد. در بررسی معنیداری ضرایب با توجه به نتایج ارائه شده در فصل چهارم، از آنجایی که قدرمطلق آماره t برای ضریب استاندارد تاثیر فرهنگ سازمان بر اثربخشی سازمان و بر مدیریت دانش بزرگتر از ۱/۹۶ میباشد، در نتیجه فرهنگ سازمان بر اثربخشی سازمان و بر مدیریت دانش تاثیرگذار است. با توجه به مثبت بودن ضریب تاثیر مستقیم متغیر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان می توان گفت که مدیریت دانش یک سازمان تاثیر مثبتی بر اثربخشی سازمان آن دارد.

نویسندگان

مرجان دادایی دهکردی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران