پیش بینی میزان جذب مشتری بر اساس بازاریابی حسی و شایستگیIT در مشتریان شرکتبیمه دی (شعبه آستارا)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 23

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANCONF01_008

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی میزان جذب مشتری بر اساس بازاریابی حسی و شایستگیIT در مشتریان شرکت بیمه دی (شعبه آستارا) میباشد. تحقیق حاضر جزو تحقیقات پیمایشی- همبستگی می باشد برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شرکت بیمه دی (شعبه آستارا) در سال ۱۴۰۰ میباشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ۳۸۴ نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد جذب مشتری، بازاریابی حسی و شایستگیIT استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه استفاده شد و نتایج نشان داد که نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد بازاریابی حسی (حواس پنجگانه، احساسات و عواطف، فکر، عمل یا کنش و رابطه و تعامل) و ابعاد شایستگیIT (دستیابی دانش دیجیتالی، غنی سازی دانش دیجیتالی، دستیابی فرایند دیجیتالی و غنی سازی فرایند دیجیتالی) بر رشد میزان جذب مشتری تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

بهزاد اقبالی

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی