بررسی رابطه بین ادراک های فردی و قصد سرمایه گذاری سهامداران خرد بازار بورس اوراق بهادار مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 24

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASMD-6-6_002

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1401

چکیده مقاله:

در فضای کنونی حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان، تجزیه و تحلیل عوامل اثرگذار بر ادراک فردی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده این قابلیت را داردکه قصد سرمایه گذاری سهامداران را توضیح می دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ادراک های فردی و قصد سرمایه گذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده ( TPB)، انجام شد. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل ۳۸۰ پرسشنامه جمع آوری شده از سهامداران خرد فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. در سطح توصیفی تحلیل داده ها، از آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شد. علاوه بر این داده ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS۲۶ و smart pls از طریق الگوسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هنجارهای ذهنی، نگرش به سرمایه گذاری سهام و کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد سرمایه گذاری سهامداران خرد در بورس اوراق بهادار تهران دارند. نتایج تحلیل چند گروهی نیز نشان داد، عواملی مانند جنسیت و سن، تاثیر معنی داری بر اجزای رفتار برنامه ریزی شده و قصد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ندارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الیاس غلامرضائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شیخ بهائی

حسن کارنامه حقیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی