بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر رضایت و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی استان همدان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_119

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر رضایت و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی استان همدان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه ی مورد مطالعه عبارت بود از کلیه معلمان مقطع ابتدایی استان همدان در سال ۱۴۰۱ میباشد که تعداد آنها در حدود ۴۰۰۰ نفر میباشد از جامعه ی مورد مطالعه با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه ۳۵۱ نفر به شیوه ی تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های رضایت شغلی مینه سوتا ۲۰۱۰)، نقل از محمدی، (۱۳۹۰، پرسشنامه باورهای مذهبی لاورنس (۲۰۰۲) و عملکرد شغلی کول کوئیت و همکاران (۲۰۱۱) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابعاد باورهای مذهبی (بعد اعتقادی، بعد عاطفی، بعد پیامدی) به عنوان متغیرهای پیش بین بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی معلمان تاثیر معنی داری دارد و نتایج نشان میدهد که متغیر بعد اعتقادی (BETA=۰/۲۲)، بعد عاطفی با کمترین میزان تاثیر با بتای (BETA=۰/۲۱) و بعد پیامدی با بیشترین میزان تاثیر با بتای (BETA=۰/۵۵) متغیر رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کنند و متغیر بعد اعتقادی (BETA=۰/۲۷)، بعد عاطفی با بیشترین میزان تاثیر با بتای (BETA= ۰/۳۵)، بعد پیامدی با کمترین میزان تاثیر با بتای (BETA=۰/۵۰) متغیر عملکرد شغلی را پیش بینی میکنند.

نویسندگان

محمد صفایی

رشته حوزوی، حوزه علمیه قم، قم، ایران.